Jan Jonk

Jan Jonk is begin september overleden. Jan was secretaris van onze vereniging sinds begin 2021, toen de vereniging weer opstond als reactie op de plannen van de gemeente, en was tevens bestuurslid in vroeger tijden. Hij was een technisch en financieel zeer kundig man, van grote waarde voor de vereniging.

We zullen zijn nuchtere en betrokken insteek in onze bijeenkomsten missen en aan hem een warme herinnering bewaren.

Einde van de winter

Het einde van de winter vieren we graag met wat wonderlijke winterse beelden van het Bosbad (overigens genomen in de winter van 2021). Met grote dank aan Auke Hamers, fotograaf uit Amersfoort.

Besluit: Renovatie Bosbad 2022/23

Dinsdag 22 februari 2022 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het voorstel voor renovatie van het Bosbad waarbij het zwemwater behouden blijft en de speeleilanden worden vervangen door andere speeltoestellen.

Motie en amendement

Een amendement voor behoud van één van de speeleilanden (ingebracht door Amersfoort2014 en SP, in afstemming met de Vrienden) heeft het niet gehaald (6 stemmen voor, 30 tegen).

Een motie (ingebracht door Amersfoort2014, CDA en SP, in afstemming met de Vrienden) om een uitwerking van het verwarmingsconcept te maken om dat eventueel in de toekomst, na de komende renovatie, uit te voeren is wel aangenomen (31 voor, 5 tegen). De wethouder gaf ter plekke aan dat de gemeente zich nu eerst richt op de voorbereiding en uitvoering van de renovatie. Het gevraagde onderzoek volgt later, als er nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van verwarmen of energieopwekking. Wanneer dit is, is dus niet bepaald. Wij hadden graag gezien dat dit onderzoek meer bindend was geweest en ook gekoppeld aan de renovatie – het staat er nu lost van, er is geen planning afgegeven.

Het raadsbesluit inclusief alle stukken vind je hier, onder punt 11 van de vergadering.

Verwarming

We hebben in ieder geval het Bosbad als historische entiteit weten te behouden en dat was een kernpunt. Verwarming is dankzij de motie niet van agenda, maar door de gemeente helaas niet nader omschreven. Het is daarom zaak onze eigen ingezette koers aan te houden, en daarin de samenwerking te blijven zoeken met o.a. ZPC Amersfoort en AV Triathlon. We zullen een rol blijven spelen in het boven water krijgen van de mogelijkheden van verwarming.

Speelelementen: participatie

De slag om de eilanden lijken we verloren te hebben, alhoewel de nieuwe raad wellicht nog te bewegen valt het besluit te heroverwegen. Er waren tenslotte heel veel voorstanders voor behoud onder de gebruikers! In ieder geval volgt een participatietraject over de bedoelde vervanging van de eilanden, waar de Vrienden deel van zullen uitmaken. Dit participatietraject zal dit jaar plaatsvinden, gezien tijdig met de werkzaamheden zal worden gestart om nog voor het zwemseizoen van 2023 gereed te zijn. (Of dat gehaald wordt is een vraag; de risicoparagraaf in het raadsvoorstel houdt rekening met “enkele weken” uitloop in het zwemseizoen.)

Alle inbreng in de vorm van ideeën over glijbanen, speeltoestellen etc, voorbeelden van wat werkt en wat niet werkt, wat wel en wat niet bij het Bosbad past – en waarom – zijn zeer welkom!

Heb je ideeën? Deel ze!

Stuur ons bijvoorbeeld een mailtje.

Participatieprocedure verlengd

De participatieprocedure aangaande de renovatie van het Bosbad, waar de Vrienden actief deel in nemen, is verlengd tot eind 2021. Sinds de zomer hebben een drietal overleggen plaats gevonden.

Naast de participatie heeft de gemeente Amersfoort twee andere acties uitgezet. In de zomer heeft de gemeente het onderzoeksbureau Synarchis opdracht gegeven het voorstel van de Vrienden door te rekenen (zie eindrapport Synarchis Scenario 3). Daarnaast heeft gemeente in november een enquête uitgezet (zie uitkomsten enquête). Tijdens de participatieoverleggen heeft de gemeente geen conclusies aan het rapport of de enquête durven te verbinden. Zoals de gemeente het zegt: “Ze geven bouwstenen die we een plek moeten geven in een advies.”

De gemeente heeft geen invulling gegeven aan het verzoek van de Vrienden om een technische uitwerking ten aanzien van verwarming en ten aanzien van de betonconstructie. Wat ons betreft is dit nog altijd noodzakelijk om juiste keuzes te kunnen maken.

Op basis van de participatieoverleggen, het laatste Synarchisrapport en de enquête werkt de gemeente nu dan aan een advies aan de gemeenteraad. Nog in december 2021 zal een laatste participatieoverleg plaatsvinden om dit advies te bespreken.

Einde seizoen ’21

Een uitgebreide mailing is verstuurd na het einde van het seizoen 2021. Lees de mail hier terug.

In aanvulling hierop kunnen we delen dat een eerste gesprek met onderzoeksbureau Synarchis heeft plaats gevonden, in het kader van de uitwerking van scenario 3 – ons scenario. Een goed gesprek. Begin oktober zal dit vervolg hebben.

Voor het Bosbad was 2021 door het matige weer in combinatie met coronamaatregelen wat betreft bezoekersaantallen een dramatisch jaar. Een harde kern van met name Vrienden heeft desalniettemin (vrijwel) dagelijks bezoek gebracht, waarmee ook dit jaar weer het AD werd behaald! Meer kiekjes van de harde kern in actie op facebook. Hulde voor deze doorzetters!

Verslag Raadspeiling Bosbad 29 juni

Op de raadspeiling van 29 juni 2021 stond het Bosbad geagendeerd. De Vrienden hebben haar standpunten ten aanzien van renovatie onder de aandacht gebracht. Het voorstel van de Vrienden heeft op veel sympathie bij verschillende partijen kunnen rekenen. De wethouder (Roald van der Linde) heeft toegezegd bij de gemeenteraad terug te komen met een raadsvoorstel ten aanzien van de toekomst van het Bosbad. Hierin zal in elk geval gekeken worden naar verwarming en het accommoderen van festival Into the Woods op het terrein. (Into the Woods maakt al jaren gebruik van het terrein, en sinds enkele jaren ook van delen van het (leeg gepompte) bassin.)

Volgend op deze raadspeiling zal het participatietraject eerdaags formeel van start moeten gaan. De Vrienden zetten zich proactief in om hier een geslaagd traject van te maken.

Kijk de video van de raadspeiling terug of lees het verslag.

Voorstel van de Vrienden / Raadspeiling 29 juni

We hebben als Vrienden een voorstel geformuleerd dat het Bosbad toekomstbestendig maakt. Hierbij behoudt het bad zijn huidige vorm en zien we verbetering in de betonconstructie/coating, verwarming van het water, aantrekkelijker horeca en uitbreiding van de speelelementen. Dit voorstel is met de Gemeente en SRO gedeeld op 5 juni. Download de stukken hier:

Collegebrief

Bijlage 3

Bijlage 4

In de aanloop van dit voorstel hebben wij contacten gelegd met deskundige adviseurs en bedrijven die beton repareren, nieuwe coatings aanbrengen, verwarming met zonnepanelen en bodemwarmte installeren, en ‘spray-parken’ bouwen.

Met behoud van het huidige bad met de eilanden, 6 jaar garantie op de coating, meer ligweide, verwarming en eventueel een spray-park komen we met een conservatieve begroting uit op een ca. 4 ton euro hogere investering, maar een 1 ton lagere exploitatie. Dus na 4 jaar kan de investering zijn terugverdiend.

De nieuwe wethouder Roald van der Linde is inmiddels op de hoogte en gaat binnenkort de gemeenteraad informeren. Er vindt dinsdag 29 juni een zogenaamde “Raadspeiling” plaats. Het bestuur van de Vrienden krijgt dan tijd voor een toelichting en het beantwoorden van vragen.

U kunt digitaal bij de Raadspeiling aanwezig zijn. Een toelichting van de Vrienden gesteund door een groot en enthousiast publiek staat natuurlijk sterker! Details over de Raadpeiling (tijd, aanmelding) zullen volgen. U kunt uw interesse voor aanwezigheid alvast bij ons kenbaar maken. Ook voor verdere inbreng, opmerkingen en vragen zijn wij steeds bereikbaar! info@vriendenvanhetbosbad.nl

Bosbad open / Abonnement met korting tm 13 juni

De zomer is begonnen! Het Bosbad is alweer bijna een week geopend en het is genieten! Koop tm zondag 13 juni nog je abonnement – leden van de Vrienden krijgen €5,- korting op een abonnement op vertoon van een betaalbewijs van de contributie aan de vereniging. Dit betaalbewijs kan bestaan uit een afschrift en legitimatie.

Actuele informatie over openingstijden, reserveringen en tickets staat op de site van het Bosbad.

Aanstaande renovatie

Anno 2021 is een renovatie van het Bosbad aanstaande. Net als bij eerdere renovaties staan De Vrienden van het Bosbad vooraan om voor haar doelen te strijden. Hierbij gaan zij uit van de belangen van de Amersfoorter en de ruimtelijke kwaliteit van het Bosbad.